Ngôi nhà ở Đồng Tháp nằm giữa ruộng vườn cây trái sum suê là chốn bình yên của diễn viên.