Diễn viên trẻ Trung “ruồi” cho biết Vân Dung, Tự Long, Quang Thắng… nhiều đêm phải “cầm hơi” bằng bánh ngọt, trà mạn, chợp mắt trên giường xếp để tập luyện.